Namibia: bushmen, and quiver trees - allenfotowild